RIJEKE

0

Rijeke – žile kucavice. Ljudi naseljavaju obale rijeka i potoka još od najranijih vremena jer su ih snabdijevali vodom za piće i svakodnevni život, pružali im za štitu i često bili jedini prijevozni putevi. Krajolik uz rijeke bio je i još uvijek jest od velike važnosti: riječne doline su često vrlo plodne, što omogućava bogate žetve (posebno su pogodne za uzgoj vinove loze i voća), a i klima je vrlo blaga. Sve to omogućilo je naseljima da prerastu u gradove, stvorene su osnove za ekonomski i kulturni razvoj cijele regije. Rijeke su oduvijek smatrane korisnima za ljudski rod, a ljepota i doživljaj krajolika oblikovanih rijekom, oduvijek je fascinirala i pokretala ljude.

Rijeke u Hrvatskoj pripadaju dvama slivovima:

  • oko 62% rijeka Hrvatske pripada crnomorskom,
  • oko 38% pripada jadranskom slivu.

Granicu između ta dva sliva čini razvodnica koja ide vrhovima dinarskih planina.

Sava je najznačajnija i najdulja hrvatska rijeka (prema ukupnoj dužini vodotoka u RH). Izvire u Sloveniji, na spoju Save Doline i Save Bohinjke, a utječe u Dunav kod Beograda. Pogodna je za plovidbu od Siska nizvodno. Ukupna površina sliva Save je oko 95 700 km². Dužina njenog toka u Hrvatskoj je 562 km.

Drava je druga po duljini hrvatska rijeka. Izvire u južnom Tirolu u Italiji, a zatim protječe kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, a utječe u Dunav kod Aljmaša, na granici Hrvatske i Srbije. Plovna je od ušća do mjesta Čađavica. U Hrvatskoj teče u dužini od 305 km.

Dunav, druga po veličini europska rijeka samo manjim dijelom protječe kroz Hrvatsku (188 km), na krajnjem istoku zemlje.

Primorske su rijeke kraće i imaju veće padove. Najveće su primorske rijeke:

  • Mirna i Raša u Istri te
  • Zrmanja, Krka i Cetina u Dalmaciji.

Najviše ponornica ima u Lici.

Share.